Werk met de stadsgemeenschap aan een voedselstrategie voor Leuven

Vragen aan Levuur


De wereld verandert snel. Door technologische ontwikkelingen zullen er banen verdwijnen en nieuwe bijkomen. De banen die blijven, zullen onherkenbaar zijn en de vaardigheden die nodig zijn om ze uit te oefenen zullen sterk veranderen. De technologische evoluties hebben ook een invloed op de manier waarop we zorg dragen voor elkaar of ons inzetten voor de samenleving. Ook andere evoluties, zoals de vergrijzing en de klusjeseconomie, dwingen ons om anders na te denken over leven, leren en werken. De structuren van onderwijs of arbeidsmarkt oplappen of verbouwen zal niet volstaan. We zullen leren en werken op een nieuwe leest moeten schoeien.

De Vlaamse regering wil deze transitie versnellen. Daarom vroegen Vlaams minister van Werk Philippe Muyters en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een transitietraject uit te werken. Beide ministers zijn immers de trekkers van de transitieprioriteit ‘levenslang leren en de dynamische levensloopbaan’ in het kader van de langetermijnstrategie Visie 2050.

Levuur kreeg samen met IdeaConsult deze opdracht toegewezen: Idea focuste op de analyse, Levuur op het procesontwerp en de procesbegeleiding van de transitiearena.

Wie werd betrokken?


Levuur liep dit transitietraject met 16 koplopers, frisdenkers en kantelaars uit het brede veld van onderwijs en arbeid. Als basismateriaal werden de analyses van Idea Consult en de steunpunten Onderwijs en Arbeidsmarkt gebruikt. De transitiemanagers verzamelden ook input vanuit rondetafelgesprekken bij de VLOR en de SERV. Het opzet is om de komende maanden vanuit de visie en het inspirerend materiaal dat ontwikkeld is door de arena andere actoren te betrekken en concrete acties op te zetten.

Aanpak


Een eerste fase bestond uit studie en verkenning van transitie (onderzoek door de steunpunten voor onderwijs en arbeidsmarkt en IdeaConsult). Voor de tweede fase begeleidden we een groep met 16 kantelaars, koplopers en frisdenkers gedurende 5 bijeenkomsten (2 hele dagen, 3 halve) volgens de transitiemethodiek van de transitie-arena.

Na een probleemverkenning en -structurering in het heden werd gewerkt aan een toekomstvisie rond leven, leren en werken in 2050. Wat loopt er momenteel verkeerd? Van welke toekomst dromen we? Vervolgens werden transitiepaden uitgetekend; welke tussenstappen voorzien we in de evolutie van het heden naar het toekomstbeeld?

Impact


Dit traject leverde veel inspiratie en energie op, dat werd gebundeld in een publicatie en een filmpje voor het brede publiek. De resultaten zijn op de website van de Vlaamse Overheid te beschouwen.

https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/transitie-levenslang-leren

Het Departement Onderwijs en het Departement Werk en Sociale Economie onderzoeken hoe ze als overheid mee deze visie kunnen bewerkstelligen. Dit is een werk van lange adem, maar anno december 2018 hebben het Departement Werk en Sociale Economie en ESF reeds een oproep gebaseerd op de toekomstvisie.