Transitie van de Leuvense Onderwijsraad naar het netwerk Samen Onderwijs Maken Leuven

Pestgedrag op school, leerachterstand, emotionele problemen en schooluitval bij kinderen en jongeren … De cijfers voor Vlaanderen zijn verontrustend. Stad Leuven zet al jaren in op sterk onderwijs en gelijke kansen voor iedereen. Om de krachten in het Leuvens onderwijs te bundelen, werd in 2009 de Leuvense Onderwijsraad opgericht, een partnerschap van Stad Leuven met K.U.Leuven, K.H.Leuven, Groep T, Scholengroep 11 van het gemeenschapsonderwijs en de Katholieke Scholengemeenschap Leuven.

Na 5 jaar vond de onderwijsraad de tijd rijp om haar missie en werking scherp te stellen. Men wilde de Onderwijsraad omvormen van klassiek adviesorgaan naar een actief netwerk. Om deze transitie te begeleiden nam Stad leuven contact op met Levuur.

“De onderwijsraad werd omgebogen van een eerder klassiek adviesorgaan naar een dynamisch onderwijsnetwerk waar alle Leuvense onderwijspartners elkaar uitdagen, inspireren en ontmoeten zodat projecten, labo’s, initiatieven kunnen ontstaan. Hade begeleidde alle onderwijspartners om tot een gezamenlijk charter te komen. Dit charter is één jaar verder dé kapstok om rond te bewegen.” – Lore Baeyens, coördinator SOM Leuven

De vragen aan Levuur


De Onderwijsraad van onze stad is te veel een klassiek adviesorgaan. We willen er samen met de leden van de Onderwijsraad een dynamisch, actief netwerk van maken.

Kunnen jullie ons doorheen dit proces begeleiden?

MEER INFO
Lore Baeyens
Coördinator SOM Leuven
lore.baeyens@ucll.be
Facebook SOM

Welke resultaten behaalden we?

Na een intensief schooljaar (september 2014 – juni 2015) mocht het resultaat er zijn. In juni 2015 lag er een nieuw charter met daarin:

  • een heldere missie ‘Onderwijsraad 2.0’, later omgedoopt tot SOM (Samen Onderwijs Maken) Leuven, een sprankelend netwerk
  • 3 inhoudelijke doelstellingen die SOM Leuven tegen 2025 wilt behalen
  • heldere basisprincipes en werkafspraken voor SOM Leuven
  • een voorstel i.v.m. organisatiestructuur

Dit charter werd op 12 juni door alle Leuvense onderwijspartners van kleuterschool tot hoger onderwijs ondertekend.

Voor strategisch advies en ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van SOM en zijn initiatieven doet SOM Leuven ad hoc nog een beroep op Levuur. Zoals bijvoorbeeld bij het ontwerpen en begeleiden van het eerste Broeinest.

Succesfactoren

1. Vertrek vanuit dromen


Door deze helder te maken en te delen, worden de gemeenschappelijke ambities helder. Dit brengt meteen ook energie in het systeem. De toekomst heeft ‘trekkracht’.

2. Om tot een krachtig netwerk te komen is het belangrijk te vertrekken van wat iedere partner zelf kan en wil bijdragen.


Het gaat niet om eisen, verwachtingen naar anderen toe maar om engagement om samen te werken vanuit de overtuiging dat je het niet alleen kan/moet doen.

Hoe pak je zoiets aan?

SOM


Om tot een nieuwe missie en visie en nieuwe doelstellingen te komen, organiseerden we werkvergaderingen met afwisselend een regiegroep en de hele Onderwijsraad. We vertrokken daarbij vanuit gemeenschappelijke dromen en werkten stap voor stap. Wat willen we SAMEN realiseren? Waarop willen we echt inzetten? (de ‘Why?’) Hoe zien we dit werken? Op welke manier willen we hierrond samenwerken? (de ‘How?’). Om van daaruit al eerste concrete acties te bedenken (de ‘What?’). We sloten het proces af met een feestelijk moment en de plechtige ondertekening van een nieuwe engagementsverklaring voor het Leuvense onderwijs. De 3 grote speerpunten zijn ambitieus, geven energie om samen te werken.

Met de eerste doelstelling ‘Iedereen aan boord, van kleuterschool tot hoger onderwijs’ streeft de Onderwijsraad onder meer naar een verhoging van de kleuterparticipatie, minder schooluitval en een goede doorstroom met aandacht voor de ontwikkeling van talent en competenties.
Binnen het tweede speerpunt ‘Welbevinden en betrokkenheid’ gaat de aandacht niet alleen naar leerlingen en studenten, maar ook naar leerkrachten en docenten. De partners van de Leuvense Onderwijsraad zullen actief werken aan de teamgeest bij het personeel en de verbondenheid met elkaar en de buurt. Ouderbetrokkenheid is eveneens een belangrijke factor.

Het derde speerpunt gaat over ‘Diversiteit’. Diversiteit is eigen aan Leuven, dus ook aan het onderwijslandschap. Het is een meerwaarde voor het Leuvense onderwijs. Mensen uit een andere cultuur, land of taalgebied leren kennen is verrijkend. Ontmoetingsmomenten, kennisdelen en onderzoek naar diversiteit kunnen daartoe bijdragen.

Broeinesten en Onderwijslabo’s


SOM organiseert in werkjaar 2016-2017 een aantal onderwijslabo’s om onderwijsactoren rond concrete vormen van onderwijsinnovatie samen te laten werken. Daarnaast organiseert ze voor elk van de doelstellingen een Broeinest dat openstaat voor alle Leuvense (onderwijs)actoren. Het doel van deze broeinesten is elkaar te inspireren en energie en actie te genereren om de doelstelling in de praktijk te realiseren. Levuur heeft SOM ondersteund bij het ontwerp en de begeleiding van het eerste broeinest. Hierbij kwamen op 24 november een 100tal mensen vanuit diverse scholen, instellingen samen rond het speerpunt ‘iedereen aan boord: van kleuter tot hoger onderwijs’. Na een inspirerende inleiding van prof. Kris Van den Branden gingen de deelnemers – ‘open space-gewijs’- met elkaar in gesprek over hoe deze ambitie concreet te bereiken. Het werd een zeer inspirerende namiddag.