Actualiseren van missie, visie en doelstellingen

Tussen 1873 en 1935 maakten twee miljoen passagiers met stoomschepen van Red Star Line de oversteek van Antwerpen naar Noord-Amerika. In het Red Star Line Museum (RSLM) staan de verhalen van deze migranten, van de rederij die hen vervoerde en van de stad en de haven van waaruit ze vertrokken centraal. Een bezoek aan het museum is een beklijvende reis naar het verleden en een ontmoeting met het heden. Migratie heeft ondertussen een ander gezicht gekregen maar de menselijke kant van migratie is tijdloos en universeel.

Het Red Star Line Museum opende de deuren in 2013 en het heeft zijn start niet gemist. Het museum wordt alom geprezen voor zijn frisse aanpak, zijn doorgedreven en toch andere museumwerking en zijn diepgang. In 2016 ontving dit Antwerps museum de Vlaamse Cultuurprijs voor Cultureel Erfgoed.

De streefdoelen van het jonge museum zijn dan ook actueel en ambitieus. Het museum wil op een expliciete manier de rol van creatieve gangmaker op zich nemen. Op inhoudelijk vlak door zich over de landsgrenzen heen te profileren op het thema van migratie en mobiliteit van mensen. Op museaal vlak door te zoeken naar manieren om de opgebouwde expertise uit te zetten en – in wisselwerking met anderen – te laten groeien, zodat ook derden hiermee aan de slag kunnen. Binnen de organisatie is er veel aandacht en ruimte voor reflectie, het genereren van content en het creëren van context.

Maar door de blitse start en snelle evolutie van de werking van het museum waren de missie, visie en doelstellingen al snel geen weerspiegeling meer van wat het museum is en wat het op korte en middellange termijn wil zijn. Daarom vroeg Red Star Line Museum aan Levuur om de waardevolle ideeën van het museum om te zetten in een inspirerende en motiverende missie en visie met scherpe doelen en bijhorende acties.

De vragen aan Levuur


Drie jaar na onze vliegende en succesvolle start ervaren we de nood om onze werking te stroomlijnen. Daarom willen we onze missie, visie en doelstellingen bijstellen. Niet iedereen is hier blij mee.

Kunnen jullie ons doorheen dit proces begeleiden?

MEER INFO
Bram Beelaert
03 298 27 70
bram.beelaert@stad.antwerpen.be
www.redstarline.be

Welke resultaten behaalden we?

Na een intensieve tweedaagse mocht het resultaat er zijn. RSLM beschikte in maart 2016 over:

  • een nieuw organisatiemodel
  • duidelijkere rolverdeling
  • een uitgewerkt personeelsbeleid
  • een congruente organisatie
  • een nieuw beleidsplan

Een fusie is altijd ingrijpend en complex. Een aantal simpele strategieën kunnen evenwel helpen om er een constructief verhaal van te maken.

Succesfactoren

1. Zorg voor een heldere vraag achter de vraag


Het scherp krijgen van de eigenlijke startvraag van een proces kan een uitdaging zijn. Voor RSLM formuleerden we de deze uiteindelijk als volgt: ‘hoe gaan we om met de spanning tussen een specifiek erfgoedthema van Red Star Line (het verleden) en de brede, maatschappelijke relevantie van dat universele thema nu (het heden).

2. Durf te werken in het spanningsveld


Het RSLM stelde zich tot doel om bewuster te werken binnen spanningsvelden, een niet evidente maar wel moedige en verrijkende beslissing. Want door vragen te stellen en na te denken, kun je een hoger niveau bereiken in wat je onderneemt. Zo inspireerde het spanningsveld rond de migratieproblematiek RSLM bijvoorbeeld om deze vragen te stellen: wat is nodig om met deze spanning goed om te gaan? Hoe positioneren we ons hierin? Hoe blijven we in beweging ondanks de druk? Welke kernbegrippen komen naar voor? Welke methodes worden gebruikt? Hoe worden problemen overwonnen?

3. Zaai goed om goed te oogsten


Vijftig drukbezette stakeholders van het museum maakten zich twee volledige dagen vrij om na te denken over de missie en de toekomstvisie van RSLM. Zoiets bereiken, vergt een goed aanpak. RSLM was zich bewust van het belang van de externe blik van stakeholders in de denkoefening rond de missie en visie en investeerde daarom veel tijd en energie in het aanspreken en samenbrengen van een exquise groep stakeholders. Dankzij de kennis en expertise van deze externe stakeholders en van de interne medewerkers kwamen we op het einde van de werksessie tot een rijk en inspirerend resultaat.

4. Durf te investeren


Durf tijd, plaats en ruimte te nemen om grondig te reflecteren. Hierdoor leg je een fundament waarop je gedurende lange tijd verder kan groeien.

Hoe pak je zoiets aan?

We organiseerden een tweedaagse werksessie met een vijftigtal interne en externe stakeholders met als doel de missie, visie en doelstellingen van het Red Star Line Museum te actualiseren. Voor de aanpak lieten we ons inspireren door de waarderende benadering (AI Summit).

We startten de eerste dag met het voorstellen en bespreken van een aantal inspirerende cases van de voorbije jaren bij RSLM. Deze cases kunnen zowel initiatieven, acties als momentopnames zijn die door de stakeholders als een succes werden ervaren. We onderzochten de kritische succesfactoren van deze cases en de kernbegrippen. Vanuit dat onderzoeksmateriaal formuleerden de deelnemers verschillende toekomstbeelden voor RSLM in 2020.

In groepjes bepaalden de deelnemers kernelementen en kernwaarden voor hun toekomstbeeld en de doorbraken en bouwstenen die essentieel zijn om dat toekomstbeeld te realiseren. Vervolgens werkten ze op een creatieve wijze hun toekomstbeeld verder uit en presenteerde dit plenair. Aan het einde van de eerste dag verzamelden we alle doorbraken en bouwstenen en kozen gezamenlijk de meest prioritaire en prikkelende.

Dag twee was gericht op het verder uitwerken van het verzamelde materiaal. De doorbraken en bouwstenen werden operationeel uitgewerkt: ‘als dit het doel is, wat willen we de komende jaren dan doen? En waarmee moeten we rekening houden bij de uitvoering van wat we al beslist/ingepland hebben? Welke stappen moeten we zetten? Op welke doorbraken moeten we onze inspanningen richten?’ Tot slot toetsten we het visiemateriaal af aan de huidige werking van RSLM en dit via een vijftal concrete, vooraf bepaalde subthema’s.