Teken samen met bewoners een masterplan

Overheid van waaruit vraag vertrok


Onze opdrachtgever was het Toekomstverbond. Met het Toekomstverbond sloten de Vlaamse Regering, de Stad Antwerpen en de burgerbewegingen (Ringland, Straten-Generaal en Ademloos) een akkoord over de mobiliteit en de leefbaarheid in de Antwerpse regio.

Vragen aan Levuur


In zijn ambitienota “Over De Ring” schetste intendant Alexander D’Hooghe een toekomstvisie voor een overkappingsproject, voortbouwend op de plannen voor de sluiting van de Ring van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM). Levuur maakte deel uit van het consortium BUUR-Latz-S333-Greisch & partners, dat de opdracht kreeg om voor het segment Noord (omgeving Merksem, Luchtbal en Noordkasteel) deze toekomstvisie te concretiseren in een masterplan met een dubbele focus: leefbaarheidsmaatregelen op korte termijn en een grote overkapping op langere termijn.

De opmaak van dit masterplan Over De Ring voor segment Noord was complex en gevarieerd: van het uitgestrekte projectgebied tot het bouwkundig tunneldetail. We kregen de vrijheid om autonoom een visie uit te werken en die direct aan de stakeholders voor te leggen, zonder voorafgaande beleidsmatige aftoetsing. We dienden derhalve zelf te bemiddelen in de soms harde confrontatie tussen kwaliteitszorg voor de leefomgeving en de harde infrastructuureisen, tussen de emotie van de bewoners en de berekende ingenieurslogica. Dit alles diende te gebeuren binnen een strak afgelijnd tijdskader (start op 1 september 2017 en oplevering van de consensusnota op 30 april 2018).

Wie werd betrokken?


Levuur richtte zich tot de bewoners van Merksem en Luchtbal.

Aanpak


Onze aanpak voor burgerparticipatie werkte op twee sporen.

Enerzijds gingen we in de diepte reflecteren en ontwerpen met een vaste co-creatiegroep van een 30-tal geëngageerde bewoners. We stemden ontwerpprincipes af, sprokkelden met voortschrijdend inzicht informatie over pilootprojecten en ontwerpen. We nodigden hen ook uit om tussendoor de rol van antenne op te nemen waarbij ze informatie uitwisselden met hun omgeving. Tussentijdse conclusies konden ze afchecken met mensen in hun omgeving (waardoor we onrechtstreeks een bredere groep mensen kunnen bereiken). Omgekeerd vingen zij in hun omgeving op wat er (niet) leefde en brachten deze boodschap over. Na elke sessie kregen ze hiervoor het nodige materiaal mee.

Anderzijds gingen we in de breedte informeren en feedback verzamelen. Alle buurtbewoners en geïnteresseerden werden uitgenodigd op twee open feedbackavonden. Hier presenteerden we een stand van zaken op vlak van mogelijke pilootprojecten en algemene visie. Deelnemers konden feedback geven via scoreformulieren. In een afrondend informatiemoment konden de deelnemers hun finale score geven.

Een studente antropologie interviewde deelnemers. Zo hielden we een objectieve en onafhankelijke vinger aan de procespols.

Impact


Ter afronding van het traject werd een gemeenschappelijke geloofsbrief geschreven. Deze werd door alle deelnemers in consensus ondertekend.

Onze maquette vormde letterlijk het centraal punt van de persconferentie. Minister Tommelein test hoe robuust onze plannen zijn. “Het draagvlak ervan bleek stevig”.