Start een ondersteuningsnetwerk kinderopvang

Vragen aan Levuur


De ondersteuning en de subsidiëring van de ondersteuning voor de kinderopvang verloopt versnipperd en complex. Vanaf 2019 kan ondersteuning enkel gesubsidieerd worden via een vzw-structuur, bestaande uit gesubsidieerde ondersteuningsorganisaties. Koepels binnen de kinderopvang zijn hierin betrokken. Deze vzw is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de ondersteuning aan de sector in nauwe samenspraak met Kind en Gezin, met wie een samenwerkingsovereenkomst dient te worden afgesloten.

Wie werd betrokken?


Ondersteuningsorganisaties kinderopvang, voorzieningen kinderopvang en gezinnen die (wensen) beroep (te) doen op kinderopvang.

Aanpak


We werkten met een breed overleg waarin alle ondersteuningsorganisaties en koepels vertegenwoordigd zijn. Een regiegroep werkte het proces uit en bewaakte de leidende principes. Via een breed overleg bracht een stakeholderanalyse alle perspectieven en uitdagingen in kaart. De deelnemers van dit breed overleg werden uitgenodigd om – mee geïnspireerd door deze analyse en ondersteund door gerichte vragen- in gesprek te gaan met deze stakeholders en zo de ambities voor het ondersteuningsnetwerk te formuleren. Tegelijk maakten ze afspraken om voldoende continuïteit te koppelen aan de toekomstige ontwikkelkansen. De gesubsidieerde organisaties startten werkgroepen op om voorstellen verder te ontwikkelen. Deze voorstellen werden op het brede overleg besproken, waarbij de beweegredenen en posities van de verschillende betrokkenen in kaart gebracht werden. Een werkgroep, richtte zich met juridische ondersteuning van Kind en Gezin richtte op de vertaling van deze voorstellen naar de noodzakelijke documenten. In dialoog werd door Kind en Gezin werk gemaakt van een samenwerkingsprotocol.

Impact


De begeleiding en het eigenaarschap die de partners over het proces hebben opgenomen hebben er toe geleid dat een gedragen voorstel werd ontwikkeld waarbij een model werd ontwikkeld vanuit leidende principes. Er werd gekozen om een netwerk-vzw uit te bouwen, waarbij het dagelijks bestuur bestaat uit onafhankelijke bestuurders. De AV krijgt een sterk inhoudelijke opdracht omdat -ondanks de grote concurrentie- er heel wat binding is in de sector rond de inhoudelijke ambities.