‘Zoet Water’ klaarmaken voor de toekomst

Het Zoet Water in Oud-Heverlee is gekend omwille van zijn vijvers, het cultuurcentrum, de sportterreinen en de veelbezochte horecazaken. Deze site van ruim 14 hectare is eigendom van de gemeente. De gemeente Oud-Heverlee wil samen met burgers en raadsleden een masterplan opmaken voor de ruime omgeving ervan. Zodat het Zoet Water klaar is voor de noden van de toekomst.  In het masterplan wil de gemeente tot een goed evenwicht komen tussen de bestaande functies en de nieuwe noden. Uiteraard, binnen de draagkracht van het gebied, de omgeving en de gemeente. Omdat vele inwoners zich verbonden voelen met de site en alle politieke partijen erover spreken in hun programma, vond de gemeenteraad dit het ideale project voor een participatieve én vernieuwende manier van werken. Het format van een burgerberaad lag voor de hand. Daarbij krijgen gelote inwoners de kans geven om mee te denken over een kwaliteitsvolle herinrichting van deze unieke plek.

Gelote burgers

In een eerste fase werden een kleine 2000 burgers uitgenodigd om deel te nemen. Deze burgers werden willekeurig geloot uit het bevolkingsregister. 123 mensen wilden graag deelnemen. Uit deze groep werden finaal vijftig inwoners geloot. De gemeente zorgde voor een goede mix van inwoners naar leeftijd, opleiding en deelgemeente. Op die manier streefden we naar een betere afspiegeling van de bevolking in de deelnemersgroep. In volle Coronaperiode haakten uiteindelijk nog inwoners af. Uiteindelijk doorliepen 38 burgers het volledige traject.

Goed voorbereid

Een kerngroep van gemeenteraadsleden tekende het participatieproces uit. Daarin zaten schepenen en raadsleden van zowel de meerderheid als de oppositie. Samen selecteerden ze de thema’s die aan bod moesten komen. Een bredere groep met vertegenwoordigers van adviesraden en van de provincie boog zich bij de start samen over de procesarchitectuur. Zij gaven ook input over de vraagstelling. Ook de medewerkers van de gemeente participeerden in het proces. Ze begeleidden gesprekstafels en zorgden voor de logistieke omkadering. De gemeente Oud-Heverlee werd bij dit alles begeleid door Levuur en een procesbegeleider van de Vlaamse overheid.

Een toekomst uittekenen in drie bijeenkomsten

Tijdens drie bijeenkomsten bogen burgers en gemeenteraadsleden zich over de toekomst van het Zoet Water. Ze werkten beleidsvoorstellen uit rond vijf thema’s:

  • sport en de eventuele bouw van een sporthal,
  • de toekomst van de zaal Roosenberg,
  • draagkracht en toerisme,
  • mobiliteit en parkeermogelijkheden,
  • natuur en recreatie.

Alle deelnemers ontvingen op voorhand een informatiebrochure met daarin de bredere context van de vijf thema’s. Ook de input van de adviesraden en stakeholders namen ze mee in de gesprekken. Tijdens de bijeenkomsten reikten experten de nodige achtergrond, cijfers en aandachtspunten aan.

De gelote burgers en gemeenteraadsleden formuleerden 67 aanbevelingen. 43 aanbevelingen keurden ze met een tweederdemeerderheid goed. Deze bezorgden ze aan de gemeenteraad. Ze vormen de input voor het masterplan.
Het ontwerpteam van Overlant en Bulk Architecten vertaalt de aanbevelingen in een voorontwerp van masterplan. Dat zal aan alle inwoners worden voorgesteld.

Meerwaarde van het burgerpanel

De algemene indruk over het format burgerberaad was zeker positief. En dat ondanks de COVID-19-perikelen. 87% van de deelnemende burgers was positief tot zeer positief. Het samenwerken en samen nadenken creëerde een positieve dynamiek bij de betrokken gemeenteraadsleden. Gemeenteraadsleden vanuit de oppositie gaven aan dat ze blij waren om constructief betrokken te worden bij een proces dat belangrijk is voor de gemeente.

“De gemeenteraadsleden van de oppositie vinden het fantastisch dat ze constructief konden meewerken aan het beleid.”

“Alle raadsleden vonden het, net als de diensten, zeer verrijkend om met zoveel uiteenlopende visies kennis te maken. Voor de burgers was het zeer interessant om mee beleid te maken en meer begrip te krijgen van de complexiteit van lokaal beleid.”

“Hoewel dit een arbeids- en tijdsintensief proces is, is iedereen het erover eens dat we de methodiek van burgerberaad ook in de toekomst willen toepassen.”
Adinda Claessen, gemeenteraadsvoorzitter Oud-Heverlee

Adinda Claessen, gemeenteraadsvoorzitter Oud-Heverlee