Ondersteuning faunabeheerzoneoverleg met betrekking tot beheer van everzwijnen

Al een vijftiental jaar maakt het everzwijn in delen van Vlaanderen zijn opwachting. Voor sommigen is de opmars van de everzwijnen een plezier, voor anderen is het everzwijn veeleer een last door allerlei vormen van schade zoals de schade aan landbouwgewassen en verkeersongevallen. De Vlaamse Overheid sleutelt stap voor stap aan een beleid dat antwoord biedt op de verschillende uitdagingen die de aanwezigheid van het everzwijn met zich meebrengt.

De Vlaamse overheid kiest ervoor om bij dit beleid o.a. boeren, natuurbeheerders en jagers te betrekken. Om deze participatieve benadering een wetgevend kader te geven, verscheen in 2014 de figuur van Faunabeheerzones in de Vlaamse jachtwetgeving. Het Agentschap voor Natuur en Bos is verantwoordelijk gesteld voor het organiseren van de overlegmomenten in de faunabeheerzones.

Dit betekent dat jaarlijks in elke faunabeheerzone in Vlaanderen minstens 1 overlegmoment georganiseerd moet worden, dat dan telkens tegen 1 mei kan uitmonden in een consensustekst. Daarnaast moet geïnvesteerd worden in de doorvertaling van de bereikte consensus naar het meer lokale niveau door verder overleg.

ANB is op zoek naar een procesbegeleider voor het komende jachtseizoen om de verschillende overlegmomenten, inclusief de doorvertaling naar een meer lokaal niveau te begeleiden. Daarbij kan het ook nodig zijn om bilaterale overlegmomenten met individuele belangengroepen te voorzien. Tegelijk wordt voldoende tijd en ruimte voorzien voor inhoudelijke voorbereiding met experten van ANB en INBO.

Intussen ondersteunt Levuur voor het derde jaar op rij dit overleg in de 10 faunabeheerzones gespreid over heel Vlaanderen. Daarnaast hebben we een faunabeheerzone-overschrijdend overleg in het leven geroepen met alle betrokken partners op Vlaams niveau en een aantal sleutelstakeholders vanuit Limburg (met de zwaarste everzwijnenproblematiek): Natuurpunt, Boerenbond, HVV, prov. Limburg, Limburgs Landschap, INBO, AVES, ANB.
Dit jaar ondersteunen we in een aantal focusgebieden en op vraag ook lokaal overleg om op die manier er mee voor te kunnen zorgen dat de consensus ook effectief leidt tot een beter beheer van everzwijnen op het terrein.

Het is vaak erg gevoelige materie. Zaak is om de verschillende belangen en bezorgdheden met respect voor elkaar bespreekbaar te maken en van daaruit te komen tot concrete afspraken omtrent de doelstellingen en de maatregelen die nodig zijn om die doelstellingen te bereiken op vlak van het beheer van everzwijnen.
Verder is het van belang dat iedereen verantwoordelijkheid opneemt en er concrete stappen gezet worden. We zetten dan ook volop in op het delen van ervaringen, kennis en goede praktijkvoorbeelden.

Het is gezien de complexiteit van de problematiek niet evident de impact van dergelijk overleg correct in te schatten. Wat wel duidelijk is dat de neutrale positie die wij innemen erg belangrijk is en ook sterk gewaardeerd wordt. Gezien ANB zelf ook als beheerder betrokken partij is, is het moeilijk voor hen die rol op te nemen.

Ook al kunnen de gemoederen al eens hoog oplopen, heel wat actoren geven aan dat ze toch wel anders naar de andere stakeholders en de problematiek zijn gaan kijken, doordat er letterlijk en figuurlijk ruimte gecreëerd worden om de verschillende perspectieven te benoemen. Het besef dat samenwerking nodig is, wil men resultaat boeken in termen van minder schade, is hierdoor gegroeid. Op heel wat plaatsen heeft dit ook al geleid tot goede samenwerkingsverbanden en resultaten op het terrein.